Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Piteşti

ION D. SÎRBU ŞI TIMPUL ROMANULUI
Scris de NICOLAE OPREA   
Miercuri, 08 Aprilie 2015 07:02

idsirbu

 
COMUNICATUL DIN 2 APRILIE 2015
Scris de U.S.R.   
Joi, 02 Aprilie 2015 13:52

Comunicat al Consiliului USR

Luni, 30 martie, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a reunit sub conducerea domnului preşedinte Nicolae Manolescu, în şedinţă lărgită.

Ordinea de zi a cuprins Raportul de activitate pe 2014, vicepreşedintelui Gabriel Chifu revenindu-i sarcina de a prezenta principalele proiecte derulate în perioada respectivă (vezi textul alăturat).

Doamna Stela Pahonţu, director economic, a prezentat situaţia patrimoniului U.S.R., doamna avocat Corina Popescu, situaţia proceselor în care este implicată Uniunea, domnul prim-vicepreşedinte, Varujan Vosganian, Raportul financiar pe 2014, situaţia colectării timbrului cultural şi destinaţia fondurilor respective, stadiul celor două legi, a timbrului cultural şi, respectiv, a finanţării revistelor literare, subliniind: „proiectul, rectificările şi execuţiile bugetare au fost prezentate anual, la termen, în Consiliul U.S.R.”.

Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de domnul Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei, şi a dovedit că activitatea financiară a U.S.R. s-a desfăşurat în condiţiile Legii şi Statutului. Raportul a fost aprobat de Consiliu.

Ca urmare a solicitărilor formulate de un grup de membri ai U.S.R., autointitulat „de reformă”, domnul Mihai Zamfir a prezentat Decretul de înfiinţare a Uniunii Scriitorilor din 1949, iar doamna avocat Corina Popescu a nuanţat: Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 care, la art. 2, prevede că ”Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcţionează în conformitate cu statutul său”. Având în vedere aceste aspecte juridice, solicitările făcute în baza Ordonanţei 26/2000 nu se aplică la Uniunea Scriitorilor. De altfel, în Ordonanţa 26/2000, art. 85 precizează: „Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”. Potrivit Statutului, Raportul de activitate şi Raportul financiar sunt prezentate şi aprobate anual în şedinţa Consiliului.

Solicitările de schimbare a Statutului şi de convocare anuală a Adunării Generale, supuse la vot, au fost respinse de Consiliu.

În chestiunea acordării indemnizaţiilor de merit, domnul Gabriel Chifu a reamintit prevederile legii referitoare la acestea. Prin vot secret, s-au stabilit trei propuneri pentru indemnizaţia de merit.

Calendarul principalelor activităţi în 2015 continuă, firesc, proiectele din 2014, cu unele modificări de date (vezi site).

Se amână la o dată ulterioară decizia de continuare a contractului Cartea Românească-Polirom.

S-a propus ca deţinătorii unor funcţii de conducere din Uniunea Scriitorilor din România, din Filiale şi de la reviste, să fie exceptaţi de la diversele premii literare. Consiliul a considerat că o asemenea decizie ar încălca prevederile din Cap. 3, art. 7, alin. b) şi c) din Statut, referitoare la drepturile membrilor U.S.R.

S-au înregistrat demisia din Uniunea Scriitorilor a domnului Gabriel Liiceanu, demisia din Consiliu a doamnei Gabriela Adameşteanu şi demisiile din Comisia de Relaţii Externe a doamnelor Denisa Comănescu şi Ruxandra Cesereanu.

Din partea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi, domnul Mircea Mihăieş a prezentat Consiliului o sesizare, în baza Cap. 3, art. 9, alin. b) din Statut, privind „atacuri concertate împotriva Uniunii Scriitorilor ca instituţie şi ale unora dintre membri săi”.

Domnul Nicolae Manolescu a analizat campania de denigrare a U.S.R. în ochii opiniei publice. „Informaţii incorecte lansate în spaţiul public au indus ideea că la Uniune lucrurile nu sunt în ordine; rapoartele prezentate de specialişti în cadrul sedinţei de Consiliu – un Consiliu normal în condiţii de anormalitate – dovedesc că U.S.R. funcţionează în limitele legalităţii şi ale eficienţei.”

Ca urmare a analizei, luând act de sesizarea Comisiei de Monitorizare, domnul Nicolae Manolescu a propus sancţionarea cu avertisment a unor membri U.S.R. care fac parte din organele de conducere ale instituţiei: Dan Mircea Cipariu (membru în Comitetul Director şi în Consiliu, preşedinte de Filială, co-autor al Statutului din 2013), Peter Sragher şi Rita Chirian (membri în Consiliu, preşedinţi de Filiale). Prin vot, sancţiunea de avertisment aplicată celor trei a intrat în vigoare.

 
NOMINALIZĂRI
Scris de SECRETAR   
Miercuri, 04 Februarie 2015 20:16

Nominalizări pentru Premiul de Excelență

acordat de Direcția Județeamă pentru Cultură Argeș (pentru anul 2014)

 1. Mircea Bârsilă pentru volumul de poezie Viața din viața mea (Editura Cartea Românească, București, 2014), în care poetul, pe fondul unui lirism esențializat, explorează deopotrivă mitologia autohtonă și cotidianul existențial în ipostaza de mitograf și lirism expresionist. Volumul care-l plasează în prim-planul valoric al poeziei române contemporane s-a bucurat de numeroase cronici literare în reviste din întreaga țară. De asemenea, tot în 2014, Mircea Bârsilă a publicat și un al doilea volum de poezii (în colaborare): Sonete desuete (Editura Tracus Arte, București, 2014). În luna noiembrie, poetul a fost invitat la Gala Națională de Poezie (Lista lui Manolescu) de la Alba Iulia.

 2. Dumitru Ungureanu pentru romanul de excepție Poetica femeilor voluminoase (Editura Eikon, Cluj, 2014).

 3. Procopie Clonțea pentru traducerea în limba engleză a volumului lui Florian Silișteanu Serafim/Schimbul de pasăre (Seraphim/Bird s Exchange), Editura Reflection Publishing LLC, Sacramento, California, USA.

 

Membrii Filialei Pitești suspendați din Uniunea Scriitorilor din România

Conform art. 4/Anexa 3 din Statutul USR:

 1. Gheorghe Smeoreanu

 
COMUNICATUL DIN 26 IANUARIE 2015
Scris de U.S.R.   
Miercuri, 28 Ianuarie 2015 06:47

Luni, 26 ianuarie, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor, reunit sub conducerea dlui preşedinte Nicolae Manolescu, a avut pe ordinea de zi, între altele: informarea privind situaţia curentă, contractuală, a Casei Vernescu, a Hotelului Unique, a tarifelelor Casei Scriitorilor de la Neptun în sezonul estival, cu decizia ca acestea din urmă să se menţină la nivelul anului trecut. (Regularizarea contractului privind Casa Vernescu este în curs, la Hotel Unique contractul decurge normal.) Alte subiecte, tratate punctual: Protocolul cu ICR privind difuzarea revistelor Uniunii în străinătate, finalizarea Reglementărilor privind editarea revistelor USR pe anul 2015.

CD decide ca din fondurile de cotizaţii să fie finanţate proiecte şi programe ale filialelor, şi – la solicitarea preşedinţilor de filiale – să se acorde şi premii; se votează în unanimitate acordarea indemnizaţiei de merit poetului Ion Mureşan; sunt clarificate aspecte legate de administrarea Editurii Cartea Românească, colaborarea cu Polirom, se decide asupra actualizării grilei de salarizare a angajaţilor USR, asupra indemnizaţiilor preşedinţilor de filiale, pe baza unor criterii de evaluare (mărimea şi activitatea respectivei organizaţii.) Se aprobă solicitarea din partea Filialei Bucureşti-Critică, Eseistică şi Istorie Literară de cazare a invitaţilor la Colocviul anual de critică, în martie 2015.

In final, CD decide să precizeze că Premiul Naţional „Mihai Eminescu”, care se acordă la Botoşani, nu este un proiect al USR. Uniunea Scriitorilor nu are nici un fel de implicare în organizarea şi finanţarea Premiului sau în selecţia candidaţilor. Domnul Nicolae Manolescu participă la Juriu în calitatea sa de critic literar, nu în aceea de preşedinte USR. (De altfel, este membru în Juriu înainte de a fi preşedinte al Uniunii.)

 
NECROLOG
Scris de NICOLAE OPREA   
Luni, 12 Ianuarie 2015 19:11

andreigrigorRemember: Andrei Grigor

A trecut în nefiinţă la sfârşitul anului trecut un scriitor de excepţie din Filiala Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România: Andrei Grigor, pseudonimul literar al profesorului universitar Nicolae Ioana de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi.

Nicolae Ioana s-a născut în 24 mai 1953 în Moreni şi a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română din cadrul Universităţii Bucureşti în 1978, obţinând titlul de doctor în Filologie în 1995, cu o teza despre prozatorul său îndrăgit Marin Preda. A urcat toate treptele devenirii profesionale în cadrul universităţii gălăţene, ajungând decan al Facultăţii de Litere din 2004, apoi director al Centrului de Cercetări de Istorie şi Teorie literară al Academiei Române – Institutul „George Călinescu” şi expert evaluator în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Prozator din ramura întârziată a optzeciştilor, a debutat abia în 1993, cu volumul de proză scurtă Cazarma cu ficţiuni, după ce fusese înclus în volumul colectiv Debut ’86. Cucerit apoi de cariera de perspicace critic şi istoric literar, a publicat numeroase studii şi cronici literare în revistele: “Vatra”, “Interval”,, “Contrapunct”, “Adevărul literar şi artistic”, “Literatorul”, “Caiete critice” (ca redactor) ş.a. Cărţile n-au întârziat să apară: începând cu micromonografiile din 2001-2002, Fănuş Neagu şi Eugen Simion (în acelaşi an) şi Eugen Lovinescu, editate în vestita colecţie “Canon” a Editurii Aula, condusă de regretatul poet Alexandru Muşina. După Marin Preda – incomodul, din 1996, revine asupra pasiunii pentru viaţa şi opera lui Preda în studiile: Căruţa lui Moromete, 2001; Romanele lui Marin Preda, 2002. O carte aparte în bibliografia sa împletită cu a modelului de critic literar asumat este În ariergarda avangardei(Eugen Simion – convorbiri cu Andrei Grigor), din 2004 ( ediţia a II-a adăugită, 2012). Eugen Simion se vădeşte un confesiv moderat şi, prin urmare, lui Andrei Grigor îi trebuie multă pacienţă şi ocol strategic spre a-l determina la rememorarea propriei vieţi în paralel cu viaţa literaturii. Pedagogia discreţiei Andrei a deprins-o pe îndelete) este o ştiinţă rareori trădată, admiţând că “omul este o ecuaţie a intimităţii”. Rezultă o carte omogenă, o confesiune captivantă în maniera jurnalului vorbit, eludând convenţionalul prin sinceritatea ambilor parteneri de discuţie. Este un discurs dialogic coerent cu rupturi experte de ritm, alternând paginile de seninătate evocatoare cu altele polemice, unde fraza caustică sancţionează neiertărtor opiniile contrarii cu accente morale.

Modest şi responsabil în toate acţiunile sale de istoric literar cu fundamentală pregătire filologică, universitarul din Galaţi a trudit şi colectivul de elaborare al masivului Dicţionarului General al Literaturii Române (2004-2009), iar în timpul din urmă a fost coautor şi coordonator redacţional al celor zece volume din Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postbelică (10 vol., 2010-2012).

Dintre premiile care i-au recunoscut valoarea, de menţionat: Premiul Naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române şi Premiul “Titu Maiorescu” al Academiei Române, pentru critică literară; Premiul “Dan Alexandru Condeescu” pentru critică literară şi ediţii critice acordat de Asociația Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România pentru Cronologia vieţii literare româneşti.1944-1964; Premiul Special acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române  în anul morţii fatale, 2014, pentru coordonarea volumelor I-X Cronologia vieţii literare, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010-2012.

După o lungă suferinţă, din 16 decembrie 2014, Andrei Grigor / Nicolae Ioana nu mai e printre noi, cei ocrotiţi încă de soartă, lăsând un gol în literatura română pe care poate doctoranzii săi îl vor umple cu alte proiecte. 

 
CALENDARUL EVENIMENTELOR U.S.R.
Scris de U.S.R.   
Joi, 08 Ianuarie 2015 07:26

2015, semestrul I

 • 26 ianuarie – Comitetul Director
 • 27 ianuarie – şedinţă ANUC
 • 26 martie – Consiliul Uniunii Scriitorilor din România
 • 27-28 martie – Colocviul Naţional al revistelor de cultură, ediţia a II-a, Arad
 • 23-25 aprilie – Zilele Convorbiri Literare, Iaşi
 • 12-17 mai – Turnirul de Poezie de la Balcic; participă Filialele Arad şi Chişinău
 • 18 mai – Premiile Uniunii Scriitorilor din România
 • 21-24 mai – Festivalul Naţional ”Tudor Arghezi”
 • 25-27 mai – Festivalul Internaţional ”Poezia la Iaşi”
 • 6-7 iunie – Colocviul romanului românesc, Alba Iulia
 • 9-11 iunie – Festivalul de Literatură, Chişinău/Orhei
 
PRIMIREA NOILOR MEMBRI AI FILIALEI PITEŞTI A U.S.R.
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Vineri, 05 Decembrie 2014 22:36
 
 
CUVINTE ROMÂNEŞTI DE BAZĂ
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Vineri, 05 Decembrie 2014 22:35
 
 
PREMIILE PE 2013
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Joi, 04 Decembrie 2014 07:55